MODNI ZNALCI – PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA – 17.5.-19.6.

PRAVILA KREATIVNOG NATJEČAJA

„MODNI ZNALCI“

 1. ORGANIZATOR I SVRHA NATJEČAJA

Organizator kreativnog natječaja pod nazivom „MODNI ZNALCI” (dalje: Natječaj) je Ured za ideje d.o.o, OIB: 16712356020, Gustava Krkleca 15, 10000 Zagreb  (dalje: Organizator), koji organizira Natječaj u ime društva Arena Centar Zagreb d.o.o., Ulica Vice Vukova 6, 10020 Zagreb, (dalje: Nositelj). Natječaj se raspisuje u svrhu promocije Arena Centra. Osoba koja se prijavi radi sudjelovanja na Natječaju dalje u pravilima naziva se Sudionik. Natječaj nije ni na koji način povezan, sponzoriran ili promoviran od strane Instagrama koji se spominje u ovim pravilima. Ova pravila Natječaja (dalje: Pravila) objavljuju se na web stranici: www.arenacentar.hr.

 1. TRAJANJE NATJEČAJA

Natječaj traje od 17.5.2022.  godine do 19.6.2022. godine te se  odvija i oglašava putem Instagram profila Arena Centra.

U periodu od 17.5.2022.  godine do 19.6.2022.. godine na Instagram Arena Centra bit će jednom tjednom objavljena po 1 različita, pojedinačna objava ispod koje će Sudionici moći sudjelovati svojim odgovorima.

 1. FOND NAGRADA

Fond nagrada koje Sudionici mogu osvojiti sastoji se od:

 • Poklon trgovine Galileo – muška majica
 • Poklon iznenađenja – muški modni artikl (nagrada će biti objavljena na Instagram stranici Arena Centra u periodu 23.5.-29.5.)
 • Poklon iznenađenja – muški kozmetički artikl (nagrada će biti objavljena na Instagram stranici Arena Centra u periodu 30.5.-5.6.)
 • Poklon iznenađenja – artikl za dom (nagrada će biti objavljena na Instagram stranici Arena Centra u periodu 6.6.-12.6.)
 • Poklon iznenađenja – zabava u Arena Centru za dvije osobe (nagrada će biti objavljena na Instagram stranici Arena Centra u periodu (13.6.-19.6.)

Organizator pridržava pravo izmijeniti nagradni fond tijekom trajanja Natječaja.

 1. PRAVO SUDJELOVANJA I PRIJAVA

Pravo prijave za sudjelovanje u ovom Natječaju imaju sve fizičke osobe starije od 18 godina s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj.

Sudjelovanje na Natječaju ostvaruje  komentiranjem barem jedne od objava na @arenacentar Instagram profilu na kojoj se nalaze pitanja tjedna, a pri čemu će u navedenom komentaru označiti osobu po svom izboru i kreativno napisati svoj odgovor.

Organizator je ovlašten na temelju diskrecijske procjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalificirati bilo kojeg sudionika ako isti krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Hrvatskoj ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Organizatora i/ili društva NEPI Croatia Management d.o.o. Sudionici Natječaja prihvaćanjem Pravila se u potpunosti odriču bilo kakvih potraživanja od Organizatora, ili društva NEPI Croatia Management d.o.o. na osnovi naknade bilo kakvog oblika troška, štete ili slično koja bi mogla nastati prilikom ispunjenja zadatka koji je propisan ovim Pravilima.

Organizator je ovlašten na temelju diskrecijske procjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalificirati bilo kojeg  Sudionika za kojeg postoji sumnja da se pri sudjelovanju koristio nepoštenim i/ili malicioznim metodama, odnosno alatima.

U Natječaju ne mogu sudjelovati radnici Organizatora, Nositelja, društava koje posluju u okviru NEPI Rockcastle grupe niti uži članovi njihovih obitelji.

 1. PROGLAŠENJE POBJEDNIKA NATJEČAJA

Dobitnike će odabrati žiri od 3 osobe koje će odrediti Organizator.

Organizator će po završetku svakog tjedna u kojem traje natječaj, a prije objavljivanja nove objave putem koje se može osvojiti nagrada, proglasiti pobjednike putem objave na priči  (eng. „Story“) na Instagramu i te putem komentara ispod objave na kojoj se provodi Natječaj nositelja te će ih se kontaktirati putem privatne poruke.

Radi pravične raspodjele nagrada iz nagradnog fonda Organizator određuje da pojedina osoba može biti pobjednik najviše jednom tijekom Natječaja.

 1. PREUZIMANJE NAGRADE

Dobitnik ovog Natječaja bit će obaviješten o osvajanju nagrade putem privatne poruke na društvenoj mreži Instagram po završetku svakog tjedna.

Ako dobitnik u roku od 3 dana ne odgovori obavijest te ne dostavi tražene podatke, nagradu neće moći preuzeti te će se ista dodijeliti idućem dobitniku, prema redoslijedu kojeg je utvrdio Organizator.

U slučaju dostave pogrešnih i/ili nepotpunih podataka i/ili u slučaju dostave podataka izvan određenog roka smatrat će se da je dobitnik odustao od sudjelovanja u natječaju te će se pristupiti izboru drugog dobitnika.

Nagrada je neprenosiva na treću osobu, a Organizator zadržava pravo uskratiti dodjelu nagrade ako utvrdi da dobitnik ne ispunjava uvjete za prijavu u Natječaj propisane točkom 4. ovih Pravila te će Organizator tada postupiti kao i u slučaju da dobitnik ne odgovori na obavijest i/ili ne dostavi tražene podatke, odnosno ista će se dodijeliti idućem dobitniku, prema redoslijedu kojeg je utvrdio Organizator.

 1. NAGRADE

Sudionici ovog Natječaja ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora, a osobito ne mogu zahtijevati isplatu novčane protuvrijednosti nagrade.

 1. PUBLICITET

Sudjelovanjem u ovom Natječaju, Sudionik je suglasan da se njegovi materijali, ime i prezime, profil društvene mreže i adresa elektroničke pošte mogu objaviti i koristiti od strane Organizatora, Nositelja, i/ili društva NEPI Croatia Management d.o.o.. Sudionik Natječaja prihvaća da se svi podaci i materijali dobiveni tijekom prijave na Natječaj mogu koristiti u promotivne svrhe, a s ciljem dobivanja publiciteta i promocije navedene u točki 2. ovih Pravila. Pravila o korištenju osobnih podataka su detaljno navedena u točki 11. ovih Pravila.

 1. POREZI

Pobjednik natječaja ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradama.

 1. SPOROVI

U slučaju spora između sudionika te Organizatora nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.

 1. PRAVILA O KORIŠTENJU OSOBNIH PODATAKA

Sudjelovanjem u Natječaju „MODNI ZNALCI“ koji se od 17.5.2022.  godine do 19.6.2022. godine. Sudionik i davatelj osobnih podataka, izričito pristaje i dijeli osobne podatke dane u tijeku Natječaja (profil društvene mreže, ime, prezime, adresa elektroničke pošte) s trgovačkim društvom Arena Centar Zagreb d.o.o sa sjedištem u Zagrebu, Vice Vukova 6 OIB: 83997642580 kao Nositeljem Natječaja i  društvom Ured za ideje d.o.o, OIB: 16712356020, Gustava Krkleca 15, 10000 Zagreb kao Organizatorom Natječaja, pri čemu Nositelj ima status voditelja obrade, a Organizator status izvršitelja obrade osobnih podataka.

Osobne će podatke obrađivati i društva NEPI Croatia Management d.o.o., OIB: 94739707578, Ulica Vice Vukova 6, 10000 Zagreb kao primatelj podataka.

Pravnu osnovu za obradu podataka u okviru ove nagradne igre načelno čini čl. 6. st. 1. t. (f) Opće uredbe o zaštiti podataka Europske unije, pri čemu legitimni interes Organizatora proizlazi iz potrebe za provođenjem pokrenutog Natječaja.

Navedene će podatke Organizator obrađivati u svrhu objave dobitnika Natječaja. Obrada će se vršiti tijekom razdoblja od najviše 90 (devedeset) dana, računajući od dana dovršetka nagradnog natječaja. Iznimno, osobni podaci pobjednika će se pohraniti na period koji odgovara roku za zastaru potraživanja.

Od dobitnika kreativnog Natječaja zatražit će se dodatni osobni podatci, ime i prezime, OIB, broj telefona i adresa i to samo u svrhu preuzimanja nagrade. Dodatni podatci obrisat će se iz sustava Organizatora unutar 10 radnih dana od primitka nagrade.

Nositelj će dodatne osobne podatke pobjednika (ime, prezime te OIB) obrađivat i u svrhu predaje nagrade iz fonda iz članka 3. ovih pravila. Ti osobni podaci pobjednika će se obrađivati samo za potrebu izvršenja primopredaje nagrade pobjedniku, i to tako da će iste pobjednik navesti u izjavi koju će potpisati prilikom preuzimanja nagrade. Predmetna izjava će sadržavati odgovarajuće informacije o obradi osobnih podataka pobjednika.

U pogledu zaštite osobnih podataka, ističemo da u bilo kojem trenutku imate pravo povući danu privolu ili koristiti vaša prava u vezi obrade osobnih podataka, tako da o tome obavijestite voditelja obrade ili njegovog zastupnika u pisanom obliku na adresu:

Po primitku izjave o povlačenju privole, Arena Center Zagreb d.o.o. kao voditelj obrade će pisanim putem potvrditi primitak, a osobni podaci koji su obuhvaćeni izjavom o povlačenju se više neće obrađivati počevši od datuma povlačenja privole, osim ako je drugačije predviđeno zakonom. Valja napomenuti, kako će sve radnje obrade i/ili prijenosa učinjene do datuma povlačenja privole i dalje ostati pravno valjane.

Osim prava na povlačenje privole, u skladu s važećim propisima o zaštiti podataka, imate pravo na pristup i potvrdu od Nositelja u vezi s osobnim podacima, pravo na ispravak, pravo brisanja (“pravo na zaborav”), pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka te pravo na prigovor. Također, imate pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, Zagreb, ili putem elektroničke pošte na adresu: azop@azop.hr.

Sve ostale informacije o načinu na koji društvo Arena Centar Zagreb d.o.o. obrađuje osobne podatke možete doznati u Pravilima privatnosti i pravnim napomenama, dostupnima na sljedećoj poveznici: https://www.arenacentar.hr/hr/pravila-privatnosti-pravne-napomene

Organizator  ni  na koji način nije upoznat niti sudjeluje u prijenosu podataka između sudionika ovog natječaja te društvenih mreža na kojima se isti odvija. Također, Organizator ni na koji način nema uvid niti utjecaj na opseg niti svrhe u koje se takvi podaci koriste. Organizator ističe kako nije upoznat s politikama i mehanizmima zaštite osobnih podataka društvenih mreža na kojima se natječaj odvija te na iste nema nikakvog utjecaja. U skladu s navedenim, Organizator ne preuzima odgovornost za prijenos informacija između sudionika natječaja i društvene mreže na kojoj se isti odvija.

Sudjelovanjem u Natječaju Sudionici prihvaćaju ova Pravila, uključujući i pravila o korištenju osobnih podataka iz članka 11.

 1. NAPOMENE U ODNOSU NA DRUŠTVENU MREŽU

Društvena mreža ni na koji način ne promovira, ne sponzorira niti ne administrira ovaj nagradni natječaj.

Društvena mreža ni na koji način nije odgovorna za organizaciju i provođenje nagradnog natječaja, te nema nikakvu odgovornost u slučaju eventualnih sporova.

 1. PREKID I IZMJENA PRAVILA NATJEČAJA

Natječaj se može prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvidjeti, spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu Natječaja biti obaviješteni putem službene stranice Natječaja.

Organizator zadržava pravo promijeniti Pravila Natječaja, o čemu će svi Sudionici biti pravovremeno obaviješteni putem službene stranice Natječaja.

 

Podijeli