w HR EN

Nagradna igra 12 godina zajedno

KLASA: UP/I-460-02/22-01/461

URBROJ: 513-07-21-01-22-2

Zagreb, 26. listopad 2022.

PRAVILA NAGRADNE IGRE

Nagradna igra Arena Centra „12 godina zajedno“

(dalje u tekstu: Pravila)

Članak 1.

Prema ovim Pravilima, društvo Organizacija d.o.o., Zagreb, Ulica Pavla Štoosa 7, MB 01746715 , OIB  28895248436  (dalje u tekstu: Priređivač), priređuje nagradnu igru Arena Centra naziva „12 godina zajedno“.

Izrazi koji se koriste u ovim Pravilima, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

Svrha nagradne igre je ostvarivanje promidžbenih učinaka za trgovački centar Arena Centar u Zagrebu, Vice Vukova 6.

Članak 3.

Nagradna igra Arena Centra „12 godina zajedno“ se održava u razdoblju od 03.11.2022. do 06.11.2022.,   na svim prodajnim mjestima u sklopu trgovačkog centra Arena Centar ( Vice Vukova 6, Zagreb) i Arena Park (Jaruščica 4, Zagreb). Na promo pultu unutar Arena Centar, Vice Vukova 6,  će se za vrijeme trajanja nagradne igre nalaziti promotivni materijali s informacijama o načinu sudjelovanja u nagradnoj igri, tj. Pravilima nagradne igre.

Ova Pravila će također biti objavljena na internet stranici www.arenacentar.hr.

Članak 4.

Fond nagrada u nagradnoj igri Arena Centra „12 godina zajedno“ koja se održava od 03.11.2022. do 06.11.2022. iznosi ukupno 12.000,00 kn / 1.592,67 € i sastoji se od 12 nagrada: 12 x 1.000,00 kn / 132,72 € na poklon kartici Arena Centra za svakog dobitnika, od ukupno 12 dobitnika.

Nagradu nije moguće zamijeniti za novac, odnosno nije moguće tražiti isplatu nagrade u gotovini, na drugoj kreditnoj ili debitnoj kartici i sl.

Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda prije početka nagradne igre uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

Članak 5.

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve punoljetne fizičke osobe koje tijekom trajanja nagradne igre, točnije u razdoblju od 03.11.2022. u 07:00 do 06.11.2022. u 23:59 naprave kupnju u vrijednosti od najmanje 300,00 kuna / 39,82 € u bilo kojoj trgovini, kiosku, ugostiteljskom objektu ili kinu u sklopu trgovačkog centra Arena Centra ( Vice Vukova 6, Zagreb) i Arena Parka (Jaruščica 4, Zagreb).

Za sudjelovanje u nagradnoj igri potrebno je prijaviti broj računa koji glasi na najmanje 300,00 kuna / 39,82 € (iznosi više računa se mogu zbrajati za potrebe sudjelovanja u nagradnoj igri u kojem slučaju se prijavljuju broji svih zbrojenih računa) na jedan od načina:

  • slanjem SMS-a sadržaja: ARENA, broj računa, ime i prezime sudionika, na broj 60777 (cijena svake pojedine SMS poruke iznosi 2,40 kn / 0,32 €)

ili

  • ispunjavanjem obrasca na internet stranici www.arenacentar.hr (potrebno je upisati broj računa, kontakt broj mobitela i e-mail adresu).

 

Za vrijeme trajanja nagradne igre na promo pultu u Arena Centru će biti promotorice koje će za sudionike nagradne igre ispunjavati prijavu putem internet obrasca.

Nadalje, uvjet za prijavu u nagradnu igru je davanje privole za obradu osobnih podataka, u skladu s člankom 16. ovih Pravila. Pravila o korištenju osobnih podataka su detaljno opisana u članku 16. ovih Pravila.

Svaki sudionik nagradne igre može sudjelovati s neograničenim brojem kupnji i neograničenim brojem ispunjenih prijava za nagradnu igru, ali se jedan broj računa može prijaviti samo u jednoj prijavi. Ponovna prijava istog broja računa bit će proglašena nevažećom i neće sudjelovati u nagradnoj igri

Sudionici su dužni čuvati izvornike računa do kraja nagradne igre.

Ostavljanjem svojih podataka i sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionik pristaje da ga se obavještava o promotivnim novostima Arena Centra. Sudionik se može u svakom trenutku odjaviti s liste primatelja promotivnih materijala sukladno načinu opisanom na internet stranici Arena Centra, odnosno pritiskom na poveznicu „Odjavite se“ koja se nalazi u svakoj poslanoj poruci.

Članak 6.

Sve ispravno ispunjene i valjane prijave, ispunjene u predviđenom roku (u razdoblju od 03.11. do 06.11.2022. do 23:59), bit će obrađene, a izvlačenje dobitnika će biti napravljeno pomoću računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira.

Izvlačenje dobitnika nagrada održat će se u utorak 08.11.2022. u 10:00 sati na adresi ureda Priređivača, Organizacija d.o.o., Zagreb, Zaharova ulica 9, a u izvlačenju sudjeluju sve ispravno popunjene prijave.

Izvlačenje će nadzirati tročlana komisija. Tijekom izvlačenja imena dobitnika nagrada, sačinit će se zapisnik koji će sadržavati: mjesto i vrijeme izvlačenja, klasu, urudžbeni broj i datum odobrenja nagradne igre, datum i naziv elektroničkog medija u kojem su Pravila nagradne igre objavljena, imena i prezimena i adrese članova komisije, način izvlačenja dobitnika, imena i prezimena dobitnika te naziv i vrijednost nagrade pojedinog dobitnika. Zapisnik potpisan od svih članova komisije Priređivač dostavlja Ministarstvu financija u roku 8 dana od dana izvlačenja dobitnika, odnosno do 16.11.2022.

Komisija će prilikom izvlačenja dobitnika nagrada obavezno provjeriti jesu li ispunjeni svi uvjeti iz članka 5. ovih Pravila. Izvučeni dobitnik koji ne ispunjava uvjete iz članka 5. ovih Pravila, neće se javno objavljivati kao dobitnik, njihovi podaci će biti posebno pohranjeni i zapisnički utvrđeni te će se izvlačenje dobitnika nastaviti, odnosno ponovno održati kako bi se izvuklo dobitnik koji ispunjava sve uvjete navedene u članku 5. ovih Pravila.

Članak 7.

Popis dobitnika nagradne igre Arena Centra „12 godina zajedno“ će biti objavljen na internet stranici www.arenacentar.hr te na profilima Arena Centra na društvenim 8.11. nakon 12 sati. Dobitnici nagrada bit će obaviješteni telefonski i pisanim putem o dobitku nagrade u roku od 8 (osam) dana od dana izvlačenja. Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem pristaju na prikupljanje i obradu svojih podataka u svrhu provedbe nagradne igre, a u slučaju da budu izvučeni kao dobitnici nagrada pristaju na objavu svojih osobnih podatka (ime, prezime) u svrhu upoznavanja javnosti s rezultatima nagradne igre, sukladno članku 16. ovih Pravila.

Članak 8.

Društvo Arena Center Zagreb d.o.o. osigurava objavljene nagrade u nagradnom fondu i jamči dobitniku njihovu isporuku.

Članak 9.

Dobitnik u nagradnoj igri, koji je ispunio uvjete utvrđene ovim Pravilima, treba preuzeti nagradu u roku 30 (trideset) dana od dana primitka pisane obavijesti o dobivenoj nagradi.

Po isteku roka iz stavka 1. ovog članka, Priređivač će u roku od daljnjih 8 (osam) pisano obavijestiti dobitnika koji nije preuzeo nagradu, o dobitku i pravu da ga preuzme u naknadnom roku od 15 (petnaest) dana.

Po isteku tog naknadnog roka dobitnik koji nije preuzeo nagradu gubi pravo preuzimanja ostvarene nagrade, a Priređivač će popis nepreuzetih nagrada dostaviti Ministarstvu financija.

Prilikom preuzimanja nagrade dobitnik mora predočiti izvornik(e) računa kojim(a) dokazuje potrošnju od minimalno 300,00 kuna / 39,82 € su skladu sa Pravilima nagradne igre, a čiji broj je naznačen u prijavi.

Članak 10.

Nagrada se preuzima na adresi Priređivača, Organizacija d.o.o., Zaharova ulica 9, Zagreb.  Trenutkom preuzimanja nagrade, odnosno potpisom potvrde o preuzimanju nagrade, prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku.

Članak 11.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika,  dok će nepodijeljene ili nepreuzete nagrade biti prodane na javnom natječaju, sukladno odredbama Općeg poreznog zakona, a sredstva ostvarena prodajom bit će uplaćena u korist državnog proračuna u roku od 90 (devedeset) dana od dana isteka roka za preuzimanje nagrada.

Članak 12.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem profila Arena Centra na društvenim mrežama i internet stranice www.arenacentar.hr.

Članak 13.

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača, odnosno Organizacije d.o.o. i članovi njihova uže obitelji, kao ni zaposlenici društava NEPI Croatia Management d.o.o. i Arena Center Zagreb d.o.o.  te članovi njihove uže obitelji.

Članak 14.

Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila.

Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih dade suglasnost i nakon što uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma suglasnosti budu objavljena.

Članak 15.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Članak 16.

Sudjelovanjem u nagradnoj igri Arena Centra „12 godina zajedno“ koja se održava u razdoblju od 03.11.2022. do 06.11.2022., kao sudionik i davatelj osobnih podataka, izričito pristajete dijeliti osobne podatke iz obrasca prijave (ime, prezime, broj mobitela, e-mail) s  društvom Arena Center Zagreb d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu,  Vice Vukova 6, kao voditeljem obrade  te Priređivačem kao izvršiteljem obrade osobnih podataka.

Osobne podatke može obrađivati i društvo upravitelj Arena Centra –  NEPI Croatia Management d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu,  Vice Vukova 6, OIB: 94739707578, kao izvršitelj obrade osobnih podataka.

Navedene će osobne podatke društva Arena Center Zagreb d.o.o./NEPI Croatia Management d.o.o. obrađivati u svrhu objave informacija o dobitniku. Društva Arena Center Zagreb d.o.o./NEPI Croatia Management d.o.o. obrađivati će osobne podatke i u svrhu slanja periodičnih biltena (newslettera) davatelju osobnih podataka, u kojemu će ga informirati o proizvodima i uslugama koje se nude u trgovačkom centru Arena Centar i retail parku Arena Park, i to putem elektroničke pošte i pod uvjetom da sudionik pristane na primanje navedenih biltena (newslettera).

Društvo New Level d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Badalićeva 31, OIB: 99200431992, kao podizvršitelj obrade osobnih podatka će za Priređivača prikupljati i obrađivati osobne podatke (primljene putem SMS-ova i internet obrasca) u svrhu provedbe nagradne igre i izvlačenja dobitnika.

Napominjemo da je preduvjet za sudjelovanje u nagradnoj igri prihvaćanje ovih Pravila i davanje privole za obradu osobnih podataka.

Ističemo da imate pravo povući ovu danu privolu, u cijelosti ili djelomično, u bilo kojem trenutku, na način da o tome obavijestite voditelja obrade, društvo Arena Center Zagreb d.o.o. pisano na adresu Vice Vukova 6, 10 020 Zagreb ili e-mail na zastita.podataka@nepirockcastle.com, ili na način da o tome obavijestite Priređivača putem e-maila na info@organizacija-zg.hr. Osim navedenog, privolu za obradu osobnih podataka radi slanja promotivnih newslettera je moguće povući na način da u primljenom promotivnom newsletteru pritisnete poveznicu „Odjavite se“, a koja će se nalaziti u svakom newsletteru. Po primitku izjave o povlačenju privole, Arena Center Zagreb d.o.o., odnosno Priređivač, ovisno o slučaju, će pisanim putem potvrditi primitak, a osobni podaci koji su obuhvaćeni izjavom o povlačenju se više neće obrađivati počevši od datuma povlačenja privole. Valja napomenuti, kako će sve radnje obrade i/ili prijenosa učinjeni do datuma povlačenja privole i dalje ostati pravno valjani.

Uz pravo na povlačenje privole, u skladu s važećim propisima o zaštiti podataka, imate pravo na pristup i potvrdu u vezi s osobnim podacima, pravo na ispravak, pravo brisanja (“pravo na zaborav”), pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka te pravo na prigovor. Zahtjeve za ostvarivanje navedenih prava također možete uputiti voditelju obrade, društvu Arena Center Zagreb d.o.o. pisano na adresu Vice Vukova 6, 10 020 Zagreb ili e-mail na zastita.podataka@nepirockcastle.com, ili Priređivaču putem e-maila na info@organizacija-zg.hr.

Konačno, imate pravo i podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, Zagreb, ili putem elektroničke pošte na adresu: azop@azop.hr.

Posebno o obradi osobnih podataka od strane Priređivača:

Organizacija d.o.o. poštuje Vašu privatnost i sigurnost Vaših osobnih podataka te se obvezuje na zaštitu Vaših osobnih podataka u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (EU ) 2016/679.

Osobni podaci prikupljeni u skladu s ovim Pravilima bit će obrađeni jedino u svrhu provođenja ove nagradne igre te će nakon završetka nagradne igre, a zaključno sa 08.11.2022. osobni podaci biti uklonjeni iz evidencije društva Organizacija  d.o.o. i iste više nećemo obrađivati. Sudionik nagradne igre ima pravo u svakom trenutku povući svoju privolu pisanim putem na info@organizacija-zg.hr čime gubi pravo sudjelovanja u nagradnoj igri (ako je ista u tijeku), a na navedenoj adresi elektroničke pošte možete zatražiti više informacija o obradi svojih osobnih podataka. Iznimno, ako sudionik pristane na primanje newslettera od strane Arena Center Zagreb d.o.o., osobni podaci će se obrađivati i nakon završetka nagradne igre.

Društvo Organizacija d.o.o. se obvezuje da osobne podatke neće otkrivati trećim osobama, osim osobnih podataka dobitnika koji će se dijeliti s Ministarstvom financija Republike Hrvatske te osobnih podataka sudionika koji će se dijeliti s društvima izričito naznačenim u ovom čl. 16. Pravila.

Sve ostale informacije o načinu na koji društvo Arena Center Zagreb d.o.o. obrađuje osobne podatke možete doznati u Pravilima privatnosti i pravnim napomenama, dostupnima na sljedećoj poveznici: https://www.arenacentar.hr/hr/pravila-privatnosti-pravne-napomene/.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

Podijeli