NAGRADNA IGRA „Najveći lov na Uskršnja jaja“

Hvala svima na sudjelovanju u nagradnoj igri! Sretna dobitnica automobila je Tea Tomašek, čestitamo!

 

POSJETI Arena Centar od 15. do 20.4.

SUDJELUJ u najvećem lovu na uskršnja jaja

OSVOJI Seat Ibizu!

Sakrili smo 20.000 uskršnjih jaja unutar i oko Arena Centra!

Pronađi svoje jaje i prijavi se za sudjelovanje u nagradnoj igri kod naše hostese na uskršnjem kutku pored info deska.

Možeš se prijaviti samo s jednim uskršnjim jajetom! 

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE “Najveći lov na Uskršnja jaja”

 1. PRIREĐIVAČ

Na temelju čl. 69 Zakona o igrama na sreću (NN br. 87/2009, 35/2013, 158/2013, 41/2014, 143/2014), Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN br. 8/2010) i rješenja Ministarstva financija (UP/I-460-02/19-01/185), ur. br. (513-07-21-01-19-2) od (04. travanj 2019.), društvo Ured za ideje d.o.o., OIB: 16712356020, sa sjedištem u Zagrebu, (dalje: Priređivač) organizira nagradnu igru „(Najveći lov na Uskršnja jaja)“. Priređivač ima sva prava i obveze koja proizlaze iz organizacije nagradne igre. Izrazi koji se koriste u ovim Pravilima, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

 1. TRAJANJE I SVRHA IGRE

Nagradna igra se raspisuje u svrhu promocije trgovačkog centra Arena Centar. Igra traje od 15.04. do 20.04.2019. godine u 21:00 sat. Igra može biti prekinuta u bilo kojem trenutku prema odluci Priređivača bez posebnog obrazloženja u slučaju da ga okolnosti za koje u trenutku organiziranja nagradne igre nije znao niti je mogao znati, spriječe da nagradnu igru provede u skladu s ovim Pravilima (Viša sila). Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem internetske stranice Arena Centra, www.arenacentar.hr

 1. FOND NAGRADA

Fond nagrada koje sudionici mogu osvojiti uključuje:

Automobil Seat IBIZA 1.0 TSI 70kW Style – 110.509,04 kn

 1. PRAVO SUDJELOVANJA I PRIJAVA

Pravo prijave za sudjelovanje u ovoj nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe starije od 18 godina i s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj koje u propisanom razdoblju posjete Arena Centar te se s odabranim jajem prijave na sudjelovanje u nagradnoj igri. Unutar i oko Arena Centra biti će postavljeno 20.000 Uskršnjih jaja. Posjetitelj će moći uzeti jedno od izloženih jaja i s njime doći na poziciju prijave u Arena Centru. Posjetitelj se s jajem prijavljuje na nagradnu igru na način da uručuje jaje hostesi koja na njega postavlja redni broj, redni broj se postavlja po redu prijave, te se s odabranim jajem posjetitelj i fotografira na photoboothu, gdje i unose svoje osobne podatke. Sistem prikupljanja jaja je po sistemu jedan čovjek – jedno jaje – jedna prijava. Prije fotografiranja, posjetitelj se upućuje na čitanje pravila nagradne igre te se na photoboothu pojavljuje prozor u kojem je potrebno označiti prihvaća li posjetitelj pravila nagradne igre, zatim prozor prihvaća li pravila koja se odnose na GDPR, te na kraju želi li primati newsletter Arena Centra. Prihvaćanjem pravila nagradne igre i GDPR-a, te uručivanjem svoj odabranog jaja hostesi, posjetitelj se uspješno prijavio na nagradnu igru. Jaja posjetitelja se skupljaju u Arena Centru te će prilikom izvlačenja sva jaja biti u istom „bubnju“ te će se od svih prikupljenih jaja izvući jedan dobitnik. Priređivač je ovlašten na temelju diskrecijske procjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalificirati bilo kojeg sudionika ako isti krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Hrvatskoj ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Priređivača, društva Arena Center Zagreb d.o.o. i/ili društva NEPI Croatia Management d.o.o. Sudionici nagradne igre prihvaćanjem Pravila se u potpunosti odriču bilo kakvih potraživanja od Priređivača, društva Arena Center Zagreb d.o.o. ili društva NEPI Croatia Management d.o.o. na osnovi naknade bilo kakvog oblika troška, štete ili slično koja bi mogla nastati prilikom ispunjenja zadatka koji je propisan ovim Pravilima. U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati radnici Priređivača, društava koje posluju u okviru NEPI Rockcastle grupe niti uži članovi njihovih obitelji.

 1. IZVLAČENJE I PROGLAŠENJE POBJEDNIKA IGRE

Priređivač će utvrditi pobjednika/e igre slučajnim odabirom koji će se obaviti 27.04.2019. u 10:00 sati, u prostorijama Priređivača na adresi (Ul. Vice Vukova 6, 10000, Zagreb), uz prisustvo tročlane komisije koju imenuje Priređivač i javnog bilježnika. Pobjednik/ci će biti nagrađen/i sukladno fondu nagrada iz točke 3. ovih Pravila te će adresa njihove elektronske pošte biti objavljena na Internet stranici www.arenacentar.hr U slučaju da se u nagradnu igru uključi manji broj sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. Nepodijeljene nagrade bit će prodane na javnoj dražbi, a sredstva dobivena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna.

 1. PREUZIMANJE NAGRADE

Dobitnik igre bit će obaviješten o dobitku nagrade putem elektroničke pošte u roku od 7 dana od dana završetka igre, koristeći kontakt podatke koje je upisao prilikom prijave na nagradnu igru. Dobitnik mora preuzeti nagradu u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi. Ako dobitnik to propusti učiniti, Priređivač će ga u roku od 8 dana od isteka spomenutog roka od 30 dana ponovno obavijestiti o dobitku, te odrediti naknadni rok od 10 dana za podizanje nagrade. Nagrada je neprenosiva na treću osobu, a Priređivač zadržava pravo uskratiti dodjelu nagrade ako utvrdi da dobitnik ne ispunjava uvjete za prijavu u nagradnu igru propisane točkom 4. ovih Pravila te će Priređivač tada postupiti kao i u slučaju da dobitnik ne odgovori na e-mail. Nepodijeljene nagrade bit će prodane na javnoj dražbi, a sredstva dobivena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna.

 1. NAGRADE

Sudionici ove nagradne igre ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Priređivača, a osobito ne mogu zahtijevati isplatu novčane protuvrijednosti nagrade.

 1. PUBLICITET

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri, sudionik je suglasan da se njegovi materijali, ime i prezime, fotografije i ostali podaci mogu objaviti i koristiti od strane Priređivača, društva Arena Center Zagreb d.o.o. i/ili društva NEPI Croatia Management d.o.o. u tiskanom, zvučnom, slikovnom ili video obliku. Sudionik nagradne igre prihvaća da se svi podaci i materijali dobiveni tijekom prijave na nagradnu igru mogu koristiti u promotivne svrhe, a s ciljem dobivanja publiciteta i promocije navedene u točki 2. ovih Pravila. Pravila o korištenju osobnih podataka su detaljno navedena u točki 11. ovih Pravila.

 1. POREZI

Pobjednik igre ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradama.

 1. SPOROVI

U slučaju spora između sudionika te Priređivača nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.

 1. PRAVILA O KORIŠTENJU OSOBNIH PODATAKA

Sudjelovanjem u nagradnoj igri „Najveći lov na Uskršnja jaja“ koja se održava od 15.04 do 20.04.2019., kao sudionik i davatelj osobnih podataka, izričito pristajete i dijelite osobne podatke iz obrasca prijave (adresa elektroničke pošte) s trgovačkim društvom Ured za ideje d.o.o., OIB: 16712356020, sa sjedištem u Zagrebu, kao Priređivaču i izvršitelju obrade osobnih podataka. Također, izričito pristajete da će osobni podaci koje ste pružili dijeliti i s društvom Arena Center Zagreb d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Vice Vukova 6, kao voditeljem obrade. Osobni će podatke obrađivati i društvo NEPI Croatia Management d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Vice Vukova 6, OIB: 94739707578, kao izvršitelj obrade osobnih podataka. Dodatno, Priređivač i društva navedena gore mogu obrađivati fotografije dobitnika nagradne igre, sukladno gornjim točkama 5. i 8. Navedene će podatke trgovačko društvo Arena Center Zagreb d.o.o. obrađivati u svrhu slanja periodičnih biltena (newslettera) davatelju osobnih podataka, u kojemu će ga informirati o proizvodima i uslugama koje se nude u trgovačkom centru Arena Centar, i to putem elektroničke pošte i pod uvjetom da sudionik pristane na primanje navedenih biltena (newslettera). U slučaju da se prijavite za sudjelovanje u nagradnoj igri te ne pristanete na primanje biltena (newslettera) ili budete diskvalificirani sukladno točki 4. ovih Pravila, Vaše ćemo osobne podatke obrađivati samo tijekom trajanja igre. Drugim riječima, u tom će slučaju Vaši osobni podaci biti obrisani po završetku nagradne igre. Napominjemo da je preduvjet za sudjelovanje u igri prihvaćanje ovih Pravila i davanje privole za obradu osobnih podataka. Ističemo da imate pravo povući ovu danu privolu u bilo kojem trenutku, na način da o tome obavijestite voditelja obrade ili njegovog zastupnika u pisanom obliku na adresu Arena Center Zagreb d.o.o., Ulica Vice Vukova 6, 10 000 Zagreb ili e-mail na Data.Protection@nepirockcastle.com Po primitku izjave o povlačenju privole, Arena Center Zagreb d.o.o. kao voditelj obrade će pisanim putem potvrditi primitak, a osobni podaci koji su obuhvaćeni izjavom o povlačenju se više neće obrađivati počevši od datuma povlačenja privole. Valja napomenuti, kako će sve radnje obrade i/ili prijenosa učinjeni do datuma povlačenja privole i dalje ostati pravno valjani. Sve ostale informacije o načinu na koji društvo Arena Center Zagreb d.o.o. obrađuje osobne podatke možete doznati u Pravilima privatnosti i pravnim napomenama, dostupnima na sljedećoj poveznici: https://www.arenacentar.hr/hr/pravila-privatnosti-pravne-napomene/ Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

Podijeli