PRAVILA NAGRADNE IGRE „ARENA – ZEKO“

PRAVILA NAGRADNE IGRE „ARENA – ZEKO“
(Pravila)
1. PRIREĐIVAČ
Na temelju čl. 69 Zakona o igrama na sreću (NN br. 87/2009, 35/2013, 158/2013, 41/2014, 143/2014), Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN br. 8/2010) i rješenja Ministarstva financija UP/I-460-02/21-01/88 ur. br. 513-07-21-01-21-2 od 16.03.2021., društvo Ured za ideje d.o.o., Gustava Krkleca 15, 10000 Zagerb, OIB: 16712356020, sa sjedištem u Zagrebu, (dalje: Priređivač) organizira nagradnu igru „ARENA – ZEKO“
Priređivač ima sva prava i obveze koja proizlaze iz organizacije nagradne igre. Izrazi koji se koriste u ovim Pravilima, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.
2. TRAJANJE I SVRHA IGRE
Nagradna igra se raspisuje u svrhu promocije trgovačkog centra Arena Centar. Igra traje od 22.03. do 03.04.2021. godine u 21:00 sat. Igra može biti prekinuta u bilo kojem trenutku prema odluci Priređivača bez posebnog obrazloženja u slučaju da ga okolnosti za koje u trenutku organiziranja nagradne igre nije znao niti je mogao znati, spriječe da nagradnu igru provede u skladu s ovim Pravilima (Viša sila). Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obavješteni putem internetske stranice Arena Centra, www.arenacentar.hr.
3. FOND NAGRADA
Fond nagrada koje sudionici mogu osvojiti uključuje:
• 13 x 2.000,00 kn na poklon kartici Arena Centra
• Ukupna vrijednost nagradnog fonda – 26.000,00 kn (PDV uključen u cijenu)
4. PRAVO SUDJELOVANJA I PRIJAVA
Pravo prijave za sudjelovanje u ovoj nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe starije od 18 godina i s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj koje u propisanom razdoblju posjete Arena Centar te na dan prijave potroše 100,00 kn ili više u Arena Centru. Posjetitelj s potrošenih 100,00 ili više kuna na dan prijave u Arena Centru, pristupa u event zonu te se prijavljuje putem prijavnice i to imenom i prezimenom, brojem telefona, mail adresom, brojem računa i datumom računa. Posjetitelje se može prijaviti neograničeni broj puta, ali svaki put s novim računom od tog dana. Posjetitelj se upućuje na čitanje pravila nagradne igre te na je na prijavnici potrebno označiti prihvaća li posjetitelj pravila nagradne igre, zatim pravila koja se odnose na GDPR, te na kraju želi li primati newsletter Arena Centra. Prihvaćanjem pravila nagradne igre i GDPR-a, posjetitelj se uspješno prijavio na nagradnu igru. Za 13 dana nagradne
igre izvlačimo 13 dobitnika, za svaki dan jedan dobitnik. Prijavnice su sortirane po datumu prijave i tako se izvlače. Sve nagrade se izvlače nakon završetka nagradne igre, točnije 06.04.2021. Priređivač je ovlašten na temelju diskrecijske procjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalificirati bilo kojeg sudionika ako isti krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Hrvatskoj ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Priređivača, društva Arena Center Zagreb d.o.o. i/ili društva NEPI Croatia Management d.o.o. Sudionici nagradne igre prihvaćanjem Pravila se u potpunosti odriču bilo kakvih potraživanja od Priređivača, društva Arena Center Zagreb d.o.o. ili društva NEPI Croatia Management d.o.o. na osnovi naknade bilo kakvog oblika troška, štete ili slično koja bi mogla nastati prilikom ispunjenja zadatka koji je propisan ovim Pravilima.
U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati radnici Priređivača, društava koje posluju u okviru NEPI Rockcastle grupe niti uži članovi njihovih obitelji.
5. IZVLAČENJE I PROGLAŠENJE POBJEDNIKA IGRE
Priređivač će utvrditi pobjednike igre slučajnim odabirom koji će se obaviti 06.04.2021. u 10:00 sati, u prostorijama Arena Centra na adresi (Ul. Vice Vukova 6, 10000, Zagreb), uz prisustvo tročlane komisije koju imenuje Priređivač. Pobjednici će biti nagrađeni sukladno fondu nagrada iz točke 3. ovih Pravila te će imena i prezimena dobitnika biti objavljena na Internet stranici www.arenacentar.hr.
U slučaju da se u nagradnu igru uključi manji broj sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. Nepodijeljene nagrade bit će prodane na javnoj dražbi, a sredstva dobivena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna.
6. PREUZIMANJE NAGRADE
Dobitnik igre bit će obaviješten o dobitku nagrade putem elektroničke pošte te dodatno telefonskim pozivom/porukom u roku od 7 dana od dana završetka igre, koristeći kontakt podatke koje je upisao prilikom prijave na nagradnu igru. Dobitnik mora preuzeti nagradu u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi. Ako dobitnik to propusti učiniti, Priređivač će ga u roku od 8 dana od isteka spomenutog roka od 30 dana ponovno obavijestiti o dobitku, te odrediti naknadni rok od 10 dana za podizanje nagrade. Nagrada je neprenosiva na treću osobu, a Priređivač zadržava pravo uskratiti dodjelu nagrade ako utvrdi da dobitnik ne ispunjava uvjete za prijavu u nagradnu igru propisane točkom 4. ovih Pravila te će Priređivač tada postupiti kao i u slučaju da dobitnik ne odgovori na e-mail ili telefonski poziv/poruku. Nepodijeljene nagrade bit će prodane na javnoj dražbi, a sredstva dobivena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna.
7. NAGRADE
Sudionici ove nagradne igre ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Priređivača, a osobito ne mogu zahtijevati isplatu novčane protuvrijednosti nagrade.
8. PUBLICITET
Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri, sudionik je suglasan da se njegovi materijali, ime i prezime i ostali podaci mogu objaviti i koristiti od strane Priređivača, društva Arena Center Zagreb d.o.o. i/ili društva NEPI Croatia Management d.o.o. u tiskanom, zvučnom, slikovnom ili video obliku. Sudionik nagradne igre prihvaća da se svi podaci i materijali dobiveni tijekom prijave na nagradnu igru mogu koristiti u promotivne svrhe, a s ciljem dobivanja publiciteta i promocije navedene u točki 2. ovih Pravila. Pravila o korištenju osobnih podataka su detaljno navedena u točki 11. ovih Pravila.
9. POREZI
Pobjednik igre ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradama.
10. SPOROVI
U slučaju spora između sudionika te Priređivača nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.
11. PRAVILA O KORIŠTENJU OSOBNIH PODATAKA
Sudjelovanjem u nagradnoj igri „ARENA – ZEKO“ koja se održava od 22.03. do 03.04.2021., kao sudionik i davatelj osobnih podataka, izričito pristajete i dijelite osobne podatke iz obrasca prijave (ime i prezime, broj telefona, e-mail adresa, broj i datum računa) s trgovačkim društvom Ured za ideje d.o.o., OIB: 16712356020, sa sjedištem u Zagrebu, kao Priređivaču i izvršitelju obrade osobnih podataka. Također, izričito pristajete da će osobni podaci koje ste pružili dijeliti i s društvom Arena Center Zagreb d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Vice Vukova 6, kao voditeljem obrade. Osobni će podatke obrađivati i društvo NEPI Croatia Management d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Vice Vukova 6, OIB: 94739707578, kao izvršitelj obrade osobnih podataka.
Navedene će podatke trgovačko društvo Arena Center Zagreb d.o.o. obrađivati u svrhu slanja periodičnih biltena (newslettera) davatelju osobnih podataka, u kojemu će ga informirati o proizvodima i uslugama koje se nude u trgovačkom centru Arena Centar, i to putem elektroničke pošte i pod uvjetom da sudionik pristane na primanje navedenih biltena (newslettera).
U slučaju da se prijavite za sudjelovanje u nagradnoj igri te ne pristanete na primanje biltena (newslettera) ili budete diskvalificirani sukladno točki 4. ovih Pravila, Vaše ćemo osobne podatke obrađivati samo tijekom trajanja igre. Drugim riječima, u tom će slučaju Vaši osobni podaci biti obrisani po završetku nagradne igre.
Napominjemo da je preduvjet za sudjelovanje u igri prihvaćanje ovih Pravila i davanje privole za obradu osobnih podataka. Ističemo da imate pravo povući ovu danu privolu u bilo kojem trenutku, na način da o tome obavijestite voditelja obrade ili njegovog zastupnika u pisanom obliku na adresu Arena Center Zagreb d.o.o., Ulica Vice Vukova 6, 10 000 Zagreb ili e-mail na Data.Protection@nepirockcastle.com. Po primitku izjave o povlačenju privole, Arena Center Zagreb d.o.o. kao voditelj obrade će pisanim putem potvrditi primitak, a osobni podaci koji su obuhvaćeni izjavom o povlačenju se više neće obrađivati počevši od datuma povlačenja privole. Valja napomenuti, kako će sve radnje obrade i/ili prijenosa učinjeni do datuma povlačenja privole i dalje ostati pravno valjani.
Sve ostale informacije o načinu na koji društvo Arena Center Zagreb d.o.o. obrađuje osobne podatke možete doznati u Pravilima privatnosti i pravnim napomenama, dostupnima na sljedećoj poveznici: https://www.arenacentar.hr/hr/pravila-privatnosti-pravne-napomene/.
Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

Podijeli