Pravila nagradne igre Mastercarda i Arena Centra

Na temelju čl. 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14), Alert d.o.o. donosi sljedeća

KLASA: UP/I-460-02/18-01/772
URBROJ: 513-07-21-01-18-3

Zagreb, 10. prosinac 2018.

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE

«Nagradna igra MasterCarda i Arena Centra »

(dalje u tekstu: Pravila)

Članak 1.

Prema ovim Pravilima, društvo Alert d.o.o., Zagreb, Ulica Petra Berislavića 20, MB 01856120, OIB 69330146396 (dalje u tekstu: Priređivač), priređuje nagradnu igru naziva « Nagradna igra MasterCarda i Arena Centra ».

Izrazi koji se koriste u ovim Pravilima, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

Svrha nagradne igre je ostvarivanje promidžbenih učinaka za MasterCard i Arena Centar.

Članak 3.

Nagradna igra « Nagradna igra MasterCarda i Arena Centra » se održava od 14. 12. 2018.  do 30.12. 2018.  kada će se u sklopu trgovačkog centra Arena Centar (Ulica Vice Vukova 6, Zagreb) na lokaciji info pulta nalaziti kuponi i kutija predviđena za ubacivanje kupona. Unutar Arena Centra će se za vrijeme trajanja nagradne igre nalaziti promotivni materijali s informacijama o načinu sudjelovanja u nagradnoj igri.

Ova Pravila će također biti objavljena na web stranici www.arenacentar.hr.

Članak 4.

Fond nagrada u nagradnoj igri « Nagradna igra MasterCarda i Arena Centra » koja se održava od 14.12.2018. do 30.12.2018. ukupno iznosi 29.762,00 kn s PDV-om, a nagrade su:

ISKUSTVAPojedinačna vrijednost nagrade (kn) KomUkupno (kn)
Večerajte visoko nad idiličnim brežuljcima uz pogled na izlazak sunca (Balon klub Zagreb), 2 osobe12.045,00 112.045,00
Iskusite pivsku kupku! (San Servolo), 2 osobe2.650,00 12.650,00
Doživite divlje srce grada (ZOO), 2 osobe501,00 52.505,00
Posebna tura u Muzeju prekinutih veza, 2 osobe1.095,00 22.190,00
Večera u Muzeju prekinutih veza, 2 osobe2.920,00 25.840,00
Počastite svoja osjetila hrvatskom kuhinjom, kavom i kulturom (Cooking Croatia), 2 osobe1.498,00 22.996,00
Yugo na noćno razgledavanje Zagreba (AB Travel), 2 osobe768,00 21.536,00

Nagrade nije moguće zamijeniti za novac.

Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda prije početka nagradne igre uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

Članak 5.

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve punoljetne fizičke osobe s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj koje tijekom trajanja nagradne igre ispune kupon s pripadajućim brojem računa trgovine, ugostiteljskog objekta ili kina u sklopu Arena Centra kojim dokazuju potrošnju na MasterCard i Maestro kartici od minimalno 200,00 kuna (računi se mogu zbrajati, tj. kao dokaz potrošnje od minimalno 200,00 kuna može služiti više računa). Kuponi će se u periodu od 14.12. 2018. do 30.12. 2018. nalaziti  na info pultu trgovačkog centra Arena Centar. Kupon sudionici trebaju ispuniti osobnim podacima (ime, prezime, telefon i adresa, e-mail, iznos i broj računa) i ubaciti ga u naznačenu kutiju koja će se nalaziti na info pultu Arena Centra. Nadalje, uvjet za prijavu u nagradnu igru je davanje privole za obradu osobnih podataka, u skladu s člankom 16. ovih Pravila. Pravila o korištenju osobnih podataka su detaljno opisana u članku 16. ovih Pravila.

Svaki sudionik treba ispuniti potrebne podatke na kuponu (ime, prezime, telefon i adresa, e-mail, iznos i broj računa ), a samo točno i čitko popunjeni kuponi ubačeni u naznačenu kutiju ostvaruju pravo sudjelovanja u izvlačenju nagrade.

Svaki sudionik nagradne igre može sudjelovati s neograničenim brojem kupnji i neograničenim brojem ispunjenih kupona, ali isti broj računa dozvoljeno je koristiti samo jednom. Ako se isti broj računa koristi na dva ili više kupona ta će prijava biti proglašena nevažećom, odnosno u obzir će se uzeti samo ranija prijava u nagradnu igru.

Sudionici su dužni čuvati račune do kraja nagradne igre.

Ostavljanjem svojih podataka i sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionik pristaje da ga se obavještava o promotivnim novostima Arena Centra, pod uvjetom da je sudionik pristao na primanje dotičnih promotivnih novosti. Sudionik se može u svakom trenutku odjaviti s liste primatelja promotivnih materijala sukladno načinu opisanom na web stranici Arena Centra, odnosno pritiskom na poveznicu „Odjavite se“ koja se nalazi u svakoj poslanoj poruci.

Članak 6.

Svi ispravno ispunjeni kuponi ubačeni u predviđenom roku u za to određenu kutiju na info pultu Arena Centra ulaze u izvlačenje nagrade. Izvlačenje će se odvijati metodom slučajnog odabira uz prisustvo tročlane komisije.

Izvlačenje nagrade održavat će se zadnji dana nagradne igre (30.12.2018.), a u izvlačenju sudjeluju svi ispravno popunjeni kuponi (ime, prezime, telefon i adresa, e-mail, iznos i broj računa) zaprimljeni u periodu od 14.12.2018. u 09:00 sati do 30.12.2018. u 13:00 sati.

Izvlačenje će nadzirati tročlana Komisija. Tijekom izvlačenja imena dobitnika nagrade, sačinit će se zapisnik koji će sadržavati: mjesto i vrijeme izvlačenja, klasu, urudžbeni broj i datum odobrenja nagradne igre, datum i naziv elektroničkog medija u kojem su pravila nagradne igre objavljena, ime i prezime i adresa članova komisije, način izvlačenja dobitnika, ime i prezime i adresa dobitnika te naziv i vrijednost nagrade pojedinog dobitnika. Zapisnik potpisan od svih članova komisije Priređivač dostavlja Ministarstvu financija u roku 8 dana od završetka nagradne igre i finalnog izvlačenja nagrada.

Priređivač će prilikom izvlačenja nagrada obavezno provjeriti jesu li ispunjeni svi uvjeti iz članka 5. ovih Pravila. Izvučeni dobitnik koji ne ispunjava uvjete iz članka 5. ovih Pravila, neće se javno objavljivati kao dobitnik, njihovi podaci će biti posebno pohranjeni i zapisnički utvrđeni te će se izvlačenje dobitnika nastaviti odnosno ponovno održati kako bi se izvukla osoba koja ispunjava sve uvjete navedene u članku 5. ovih Pravila.

Nagrade će biti izvučene slučajnim odabirom i redoslijedom od najniže pojedinačne vrijednosti nagrade ka najvišoj te u izvlačenju sudjeluju svi važeći kuponi zaprimljeni za vrijeme trajanja nagradne igre. Isti sudionik može biti izvučen više od jednog puta kao dobitnik, pod uvjetom da se utvrdi da dotični dobitnik ispunjava sve uvjete propisane ovim Pravilima.

 Članak 7.

Dobitnik nagradne igre « Nagradna igra MasterCarda i Arena Centra » bit će objavljen na internet stranici www.arenacentar.hr te na profilima Arena Centra na društvenim mrežama. Dobitnici nagrada bit će obaviješteni telefonom ili pisanim putem o dobitku nagrade u roku od 7 (sedam) dana od dana izvlačenja.. Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem pristaju na prikupljanje, uporabu i objavu svojih osobnih podataka (ime, prezime, adresa, broj telefona, e-mail adresa), sukladno članku 16. ovih Pravila. Navedeni podaci bit će upotrijebljeni za direktni marketing Arena Centra, pod uvjetom da sudionici pristanu na primanje poruka marketinške prirode, kako je to objašnjeno u članku 5. ovih Pravila.

Članak 8.

Društvo Mastercard Europe SA, sa sjedištem u Belgiji, osigurava objavljene nagrade u nagradnom fondu i jamči dobitniku njihovu isporuku.

Članak 9.

Dobitnik u nagradnoj igri, koji je ispunio uvjete utvrđene ovim Pravilima, treba preuzeti nagradu u roku 30 (trideset) dana od dana primitka pisane obavijesti o dobivenoj nagradi.

Po isteku roka iz stavka 1. ovog članka Priređivač će u roku od daljnjih 8 (osam) pisano obavijestiti dobitnika koji nije preuzeo nagradu, o dobitku i pravu da ga preuzme u roku od 15 (petnaest) dana.

Po isteku tog naknadnog roka dobitnik koji nije preuzeo nagradu gubi pravo preuzimanja ostvarene nagrade, a Priređivač će popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija.

Članak 10.

Trenutkom preuzimanja nagrade, odnosno potpisom potvrde o preuzimanju nagrade, prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku.

Članak 11.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika,  dok će nepodijeljene ili nepodignute nagrade biti prodane na javnom natječaju, sukladno odrebama Općeg poreznog zakona, a sredstva ostvarena prodajom bit će uplaćena u korist državnog proračuna u roku od 90 (devedeset) dana od dana isteka roka za podizanje nagrada.

Članak 12.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem profila Arena Centra na društvenim mrežama i web stranice www.arenacentar.hr.

Članak 13.

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača sa svojom užom obitelji, kao ni zaposlenici društva NEPI Croatia Management d.o.o. sa svojom užom obitelji.

Članak 14.

Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila.

Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih dade suglasnost i nakon što uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma suglasnosti budu objavljena.

Članak 15.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Članak 16.

Sudjelovanjem u nagradnoj igri « Nagradna igra MasterCarda i Arena Centra » koja se održava od 14.12.2018. do 30.12.2018., kao sudionik i davatelj osobnih podataka, izričito pristajete dijeliti osobne podatke iz obrasca prijave (ime, prezime, telefon i adresa, e-mail, iznos i broj računa) s Priređivačem kao izvršiteljem obrade osobnih podataka. Također, izričito pristajete da se osobni podaci koje ste pružili Priređivaču mogu dijeliti i s društvom Arena Center Zagreb d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Vice Vukova 6, kao voditeljem obrade. Osobne podatke može obrađivati i društvo NEPI Croatia Management d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Vice Vukova 6, OIB: 94739707578, kao izvršitelj obrade osobnih podataka.

Navedene će podatke trgovačko društvo Arena Center Zagreb d.o.o. obrađivati u svrhu objave informacija o dobitniku i slanja periodičnih biltena (newslettera) davatelju osobnih podataka, u kojemu će ga informirati o proizvodima i uslugama koje se nude u trgovačkom centru Arena Centar, i to putem elektroničke pošte i pod uvjetom da sudionik pristane na primanje navedenih biltena (newslettera).

Napominjemo da je preduvjet za sudjelovanje u nagradnoj igri prihvaćanje ovih Pravila i davanje privole za obradu osobnih podataka. Ističemo da imate pravo povući ovu danu privolu u bilo kojem trenutku, na način da o tome obavijestite Arena Centar u pisanom obliku na adresu Arena Center Zagreb d.o.o., Ulica Vice Vukova 6, 10 000 Zagreb ili e-mail na Data.Protection@nepirockcastle.com, odnosno da o tome obavijestite Priređivača putem e-maila na prijava@alert.hr. Također, privolu je moguće povući na način da u primljenom promotivnom newsletteru pritisnete poveznicu „Odjavite se“, a koja će se nalaziti u svakom newsletteru. Po primitku izjave o povlačenju privole, Arena Center Zagreb d.o.o., odnosno Priređivač će pisanim putem potvrditi primitak, a osobni podaci koji su obuhvaćeni izjavom o povlačenju se više neće obrađivati počevši od datuma povlačenja privole. Valja napomenuti, kako će sve radnje obrade i/ili prijenosa učinjeni do datuma povlačenja privole i dalje ostati pravno valjani.

Posebno o obradi osobnih podataka od strane Priređivača:

Alert d.o.o. poštuje Vašu privatnost i sigurnost Vaših osobnih podataka te se obvezuje na zaštitu Vaših osobnih podataka u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (EU ) 2016/679.

Osobni podaci prikupljeni u skladu s ovim Pravilima bit će obrađeni jedino u svrhu provođenja ove nagradne igre te će nakon završetka nagradne igre, a zaključno sa 31.12.2018. osobni podaci biti uklonjeni iz evidencije društva Alert d.o.o. i iste više nećemo obrađivati. Sudionik nagradne igre ima pravo u svakom trenutku povući svoju privolu pisanim putem na prijava@alert.hr čime gubi pravo sudjelovanja u nagradnoj igri (ako je ista u tijeku), a na navedenoj adresi elektroničke pošte možete zatražiti više informacija o obradi svojih osobnih podataka.

Društvo Alert d.o.o. se obvezuje da osobne podatke neće otkrivati trećim osobama.

Sve ostale informacije o načinu na koji društvo Arena Center Zagreb d.o.o. obrađuje osobne podatke možete doznati u Pravilima privatnosti i pravnim napomenama, dostupnima na sljedećoj poveznici: https://www.arenacentar.hr/hr/pravila-privatnosti-pravne-napomene/.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

 

 

 

Podijeli